Satakunnan seutukaava 5

Ympäristöministeriö vahvistanut 11.1.1999

 

Seutukaavakartan saa TÄSTÄ

Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupa nro 53/MML/08

 

Seutukaava-asiakirjat

Avautuva seutukaavakartta on digitoitu virallisesta seutukaavakartasta ja se on luonteeltaan epävirallinen. Viralliset seutukaavan 5 asiakirjat ovat Seutukaavaselostus (Sarja A:255) ja Seutukaavakartta ja -määräykset (Sarja A:256). Nämä muodostavat yhdessä voimassa olevan seutukaavan ja niistä käy ilmi seutukaavan sisältö täydellisenä. Virallisista seutukaava-asiakirjoista saa tietoa Satakuntaliitosta ja Satakunnan kunnista.

 

Seutukaavamerkinnät

Seutukaavamerkinnät ovat aluevaraus-, viiva- tai kohdemerkintöjä. Lisäksi on käytetty osa-aluemerkintää. Varsinaiset aluevaraukset on rajattu yhtenäisellä viivalla ja merkitty isoilla tunnuskirjaimilla. Viivamerkintöihin (liikenneväylät, johdot ja linjat) on liitetty pieni tunnuskirjain. Kohdemerkinnät ovat pienialaisia varauksia. Osa-alueet on rajattu piste-katkoviivoilla ja merkitty pienillä kirjaintunnuksilla (ah, ak, pv, av, va). Osa-aluemerkintään liittyvillä määräyksillä ja suosituksilla korostetaan yleensä alueeseen liittyvien ympäristöarvojen huomioonottamista. Osa-alue ei osoita alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, joka usein on esim. maa- ja metsätalous tai taajamatoiminnot tai sitä ei ole osoitettu lainkaan seutukaavassa. Osa-aluemerkintä voi siis olla päällekkäinen varsinaisen aluevarauksen kanssa kuin myös toisen osa-alueen kanssa.

 

Seutukaavamääräykset ja -suositukset

Kutakin seutukaavamerkintää voi koskea määräyksiä ja suosituksia. Huom: Koko seutukaava-aluetta koskien on annettu loma-asutuksen suunnittelua koskevia suosituksia, jotka käyvät ilmi seutukaavaselostuksen kohdasta 3.17.

 

Oikeusvaikutukset

Seutukaava 5 perustuu rakennuslainsäädäntöön ja sen pääasiallisena tehtävänä on ohjata alueiden käytön yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Koska seutukaava on tullut voimaan "vanhan" rakennuslain nojalla, on sillä ko. rakennuslain mukaiset oikeusvaikutukset. Näistä asioista on tarkempaa tietoa seutukaavaselostuksessa.